Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden – Company users

Deze website http://www.e-bijsluiter.be en de inhoud ervan (hierna: de “Website”) wordt geëxploiteerd door, en zijn de exclusieve eigendom van, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie VZW (“pharma.be”), waarvan de zetel gelegen is te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 166, met ondernemingsnummer 0407.622.902 RPR Brussel, tel.: +32 2 661 91 11, compendium@pharma.be, www.pharma.be.


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op dit portaal gedeelte van de Website en pharma.be behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Doel en gebruik van dit PORTAAL gedeelte

Dit portaal gedeelte van de Website laat u toe, voor rekening van de houder(s) van de vergunning voor het in de markt brengen van de geneesmiddelen, uzelf te registreren en de inhoud van de bijsluiters met betrekking tot de geneesmiddelen van deze onderneming te uploaden zodat de bijsluiters openbaar verschijnen in de bijsluiterdatabank “e-bijsluiter.be” van de Website. Deze bijsluiterdatabank geeft de wetenschappelijke bijsluiters (in het Nederlands en in het Frans) en de publieke bijsluiters (in het Nederlands, het Frans en het Duits) van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik weer.


De beschikbare informatie en documenten in dit portaal gedeelte van de Website (hierna samen “de Informatie” genoemd) kunnen enkel geraadpleegd, aangepast en geüpload worden door de bevoegde gebruikers van de Website en enkel in het kader van het hierboven beschreven doel. Elk ander gebruik van dit gedeelte van de Website is strikt verboden.


Door het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden verbindt u zich ertoe om pharma.be te waarborgen tegen elke vordering van een derde partij die zou voortkomen uit, of verband houdt met, uw ongepast gebruik van dit gedeelte van de Website en/of de inhoud ervan of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden. U verbindt er zich ook toe om pharma.be te vergoeden voor alle door haar geleden schade die zou voortkomen uit, of verband houden met, uw ongepast gebruik van dit gedeelte van de Website en/of de inhoud ervan of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.

Vertrouwelijkheid

Bepaalde Informatie kan vertrouwelijk van aard zijn, wanneer het als zodanig is bestempeld of wanneer het zo beschouwd dient te worden vanwege haar aard of context.


U moet bijgevolg alle nodige voorzorgen en veiligheidsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke Informatie te bewaren tijdens en na uw consultatie en uw download ervan. U verbindt zich er eveneens toe dat alle personen binnen uw organisatie met wie u de vertrouwelijke Informatie deelt, de vertrouwelijkheidsplicht voorzien in deze gebruiksvoorwaarden respecteren.

Beveiliging van de informatie

pharma.be neemt de nodige voorzorgen opdat de Informatie en de werking van dit portaal onderdeel van de Website op een veilige manier bij u terechtkomt.


U verbindt zich ertoe om onmiddellijk pharma.be op de hoogte te stellen indien er zich incidenten voordoen met betrekking tot de beveiliging van de Informatie die via de Website beschikbaar is gesteld, of geüpload werd.

Toegang tot het portaal gedeelte en tot de Informatie

De toegang tot dit onderdeel van de Website en tot de Informatie wordt u verleend door pharma.be. De authenticatie gebeurt op basis van uw e-mail adres, een paswoord en uw GSM nummer. Naast het door u te kiezen paswoord, zal het systeem u op regelmatige basis per SMS een unieke PIN code bezorgen die noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de inhoud van de Website.


Enkel de fysieke persoon verbonden aan het identificatiemiddel (e-mail adres) is bevoegd toegang te hebben tot dit portaal gedeelte van de Website en mag dit portaal gedeelte van de Website gebruiken. Elke overdracht van identificatie- of authenticatiemiddelen aan derden is strikt verboden.

Verantwoordelijkheden van de gebruiker

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u uploadt voor rekening van de betrokken houder(s) van de vergunning voor het in de markt brengen van de betrokken geneesmiddelen op de Website en voor de conformiteit ervan met de bijsluiters en de originele versie van de vertalingen vanwege de houder van de vergunning voor het in de markt brengen. U bevestigt eveneens door het aanvaarden van de huidige gebruiksvoorwaarden dat u alle vereiste toelatingen van de bevoegde autoriteiten en personen hebt bekomen alvorens u de inhoud van de bijsluiters voor de betrokken geneesmiddelen op deze Website uploadt.


U verbindt zich ertoe om deze inhoud up-to-date te houden (met inbegrip van het uploaden van de meest recente bijsluiter van de betrokken geneesmiddelen) en u verbindt er zich ook toe om geen documenten te delen die niet vrij van rechten zouden zijn en om pharma.be te waarborgen tegen elke vordering van een derde partij die zou voortkomen uit, of verband houden met, de inhoud die u zou hebben geüpload of gedeeld op de Website. U verbindt er zich eveneens toe om pharma.be te vergoeden voor alle door haar geleden schade die zou voortkomen uit, of verband zou houden met, de inhoud die u zou hebben geüpload op de Website.


In de hoedanigheid van werknemer van de farmaceutische onderneming handelend voor de houder van de vergunning voor het in de markt brengen, bent u gemachtigd om andere personen toegang te verlenen tot het portaal gedeelte van de Website dat de specifieke Informatie, met inbegrip van de bijsluiters, van deze onderneming weergeeft. Deze personen zullen dan over hun eigen identificatiemiddelen beschikken. U kan zowel interne medewerkers van uw bedrijf als externe consultants die al dan niet uitsluitend voor uw bedrijf werken en die specifiek gemandateerd werden door uw bedrijf, toevoegen. Deze personen zullen, na aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden op de Website, toegang krijgen tot de inhoud van de Website en meer bepaald tot de door u geselecteerde bijsluiterdossiers van uw bedrijf.


Bij het toevoegen van nieuwe gebruikers voor rekening van dezelfde houder van de vergunning voor het in de markt brengen is het van cruciaal belang dat u de naam en voornaam, het e-mail adres en de GSM nummer van deze personen correct invoert. U bent ten alle tijde volledig en als enige aansprakelijk voor de precisie, juistheid, volledigheid en het up-to-date zijn van de verschafte persoonsgegevens alsook voor de toegangen die worden verleend op basis van deze gegevens.


pharma.be kan niet aansprakelijk worden gesteld en sluit, voor zover als maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht, elke verantwoordelijkheid uit voor de precisie, de juistheid, de volledigheid en het up-to-date zijn van de door u aangeleverde (persoons-)gegevens alsook voor de toegangen die door pharma.be worden verleend op basis van deze gegevens.


U stelt zich garant en verbindt zich ten opzichte van pharma.be ertoe om pharma.be te vergoeden voor elke schade die zou voortkomen uit, of verband houdt met, het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden door personen die u heeft toegevoegd. In deze hoedanigheid, verbindt u zich ook om pharma.be te waarborgen tegen elke vordering van een derde partij die zou voortkomen uit, of verband houdt met, een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden door deze personen.


In de hoedanigheid van externe consultant die specifiek gemandateerd is om de inhoud van de bijsluiters voor geneesmiddelen te uploaden in name van een houder van de vergunning voor het in de markt brengen, bent u niet gemachtigd om andere personen toegang te verlenen tot dit portaal gedeelte van de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, afbeeldingen, logo's, grafische elementen, inhoud, informatie, documenten, merken, data, product- of bedrijfsnamen, en alle andere elementen vermeld op de verschillende onderdelen van de Website, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, het merkenrecht en het databankrecht, en behoren toe aan pharma.be of aan diens eventuele licentiegevers.


Door het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden, verleent u uitdrukkelijk, voor rekening van de houder van de vergunning voor het in de markt brengen van het betrokken geneesmiddel en door middel van alle hiervoor vereiste authorisaties voor een onbeperkte tijd en gratis aan pharma.be het niet-exclusieve recht om de inhoud die u uploadt op dit portaal gedeelte van de Website, op de vrij toegankelijke Website te publiceren in de vorm van bijsluiters. U verleent eveneens de toestemming aan pharma.be om, onder dezelfde voorwaarden, deze bijsluiters in haar databank “e-bijsluiter.be” te integreren en aan andere bevoegde gebruikers van de Website te communiceren in een elektronische vorm. Deze licentie impliceert geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Bescherming van persoonsgegevens

pharma.be hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.


Om toegang tot het portaal gedeelte van de Website te verkrijgen, dient u op het moment van inschrijving uw persoonsgegevens (naam en voornaam, GSM nummer en e-mail adres) mee te delen. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt om te kunnen antwoorden op uw verzoek tot toegang, om de toegang tot en het gebruik van deze Website te monitoren, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden te controleren en om elk ander misbruik te detecteren. Uw persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte en zullen slechts bewaard worden zolang uw account actief wordt gehouden. Na verwijdering van uw account zullen er geen gegevens worden bewaard.


Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt of publiek gemaakt, behalve indien dit nodig zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om een uitdrukkelijk verzoek van de bevoegde instanties te beantwoorden. pharma.be zal de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Ten dien einde worden uw persoonsgegevens in het bijzonder beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of onrechtmatige wijzigingen, door middel van diverse technieken en veiligheidsprocedures.


In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alle andere toepasselijke Belgische regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), heeft u op elk moment het recht om inzage te nemen van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die werden verkregen, om u te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens, deze te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen. In deze gevallen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking: pharma.be, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel, tel.: +32 2 661 91 05, db@pharma.be.


Klachten ingeval van inbreuk op de toepasselijke Belgische regels inzake bescherming van persoonsgegevens op de Website, kunnen ingediend worden bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, via het adres commission@privacycommission.be.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen cookies, tekstbestandjes, op de harde schijf van uw computer (of elk mobiel apparaat met internettoegang, zoals een smartphone of een tablet) door de server van de Website geplaatst worden. Aan de hand van een cookie kunt u als individu niet geïdentificeerd worden. Enkel het toestel waarmee u verbinding maakt wordt herkend.


De cookies gebruikt op de Website zijn functionele ‘first party’ cookies, d.w.z. dat ze over de correcte werking van de Website waken, en blijven op de harde schijf staan voor een bepaalde periode of tot u ze verwijdert. De aard en het doel van de cookies gebruikt op de Website worden hieronder gepreciseerd:


Naam van de cookie Doel van de cookie
CFID Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent. Dit is een louter technische cookie.

Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
CFTOKEN Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent. Dit is een louter technische cookie.

Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
PINCODE Dit is een louter technische cookie. Aan de hand van deze cookie onthoudt de Website uw unieke PIN code gedurende de vervaltermijn van de cookie en u moet niet alle login informatie invoeren telkens u verbinding met het portaal gedeelte van de Website wilt maken. Deze cookie wordt gegenereerd na SMS/PIN code verificatie. Deze cookie wordt enkel gegenereerd in geval dat u ervoor kiest om de PIN code te onthouden.

Deze cookie wordt bewaard gedurende 16 dagen.


Door het « Pincode onthouden » vakje aan te vinken wanneer u zich als gebruiker inlogt om toegang te krijgen tot de inhoud van het portaal gedeelte van de Website, geeft u toestemming voor het plaatsen van de « PINCODE » cookie. De parameters van uw browser bieden u echter de kans om de parameters in verband met de acceptatie van cookies, aan te passen. U kunt de installatie van cookies weigeren en u kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat (vergeet echter niet dat u minder gemakkelijk zult kunnen surfen op de Website of zelfs helemaal niet). Deze parameters zijn over het algemeen te vinden in het menu “optie” of “voorkeuren” van uw browser. Om deze parameters beter te begrijpen, vragen wij u de volgende links te raadplegen:

Aansprakelijkheid

De Website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin biedt pharma.be geen enkele garantie, kan ze niet aansprakelijk worden gehouden, en sluit ze, voor zover als maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht, elke verantwoordelijkheid uit voor de precisie, de juistheid, de volledigheid, de beschikbaarheid of het up-to-date zijn van de Informatie die u ter beschikking wordt gesteld via de Website of die door u geüpload werd via de Website. pharma.be integreert in haar databank de aan haar verstrekte gegevens die zijn goedgekeurd door u. pharma.be is dan ook niet aansprakelijk in geval van een gebrek aan precisie of in geval van een fout met betrekking tot de gegevens die aan pharma.be zijn verstrekt. Alle Informatie en gegevens dienen door u te worden geverifieerd.


pharma.be zal redelijke inspanningen leveren om dit portaal gedeelte van de Website te allen tijde beschikbaar te stellen aan de bevoegde gebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware. Niettemin behoudt pharma.be zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website tijdelijk te onderbreken, om welke reden ook. pharma.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de Website, noch voor enige schade of verlies voortvloeiend uit de aanwezigheid van virussen, bugs of spyware.


In elk geval bedraagt de totale maximale aansprakelijkheid van pharma.be niet meer dan tweeduizend vijfhonderd euro, onverminderd de bepalingen van deze afdeling en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing ongeacht de toepasselijke aansprakelijkheidsregeling (contractueel, buitencontractueel, enz.) en is ook van toepassing in geval van een zware fout.


U verbindt zich ertoe om pharma.be schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade of verlies voortvloeiend uit uw nalatigheid of het niet naleven van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van uw verplichtingen inzake de toegang tot en het gebruik van dit portaal gedeelte van de Website en de inhoud ervan, de vertrouwelijkheid en de intellectuele eigendomsrechten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Website, de inhoud ervan, alsook deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat ermee verband houdt wordt uitsluitend onderworpen aan de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Engagement

Door u te identificeren op dit portaal onderdeel van de Website en door te klikken op onderstaande knop “IK GA AKKOORD”, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden – developer gebruikers van e-bijsluiter.be

Deze website (http://www.e-compendium.be) en de inhoud ervan (hierna: “de Website”) wordt geëxploiteerd door, en is de exclusieve eigendom van, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie VZW (“pharma.be”), waarvan de zetel gelegen is te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 166, met ondernemingsnummer 0407.622.902 RPR Brussel, tel.: +32 2 661 91 11, compendium@pharma.be, www.pharma.be.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op dit export gedeelte van de Website en pharma.be behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Doel

Via dit export gedeelte van de Website worden aan u informatie en documenten ter beschikking gesteld die betrekking hebben op de bijsluiterdatabank “e-bijsluiter.be”. In het bijzonder gaat het over de volgende informatie:

  • De naam van het betrokken geneesmiddel (in het Nederlands en in het Frans);
  • De betrokken CNK-code(s);
  • De URL naar de wetenschappelijke bijsluiter en de URL naar de publieke bijsluiter in een HTML formaat in zoverre zij beschikbaar zijn in de “e-bijsluiter” databank van pharma.be; en
  • Een eenvoudige en geavanceerde zoekfunctie.
    (hierna samen de “Informatie” genoemd).

Deze Informatie kan enkel door bevoegde gebruikers van het export gedeelte van de Website geraadpleegd en gedownload worden.

Vertrouwelijkheid

Bepaalde Informatie kan vertrouwelijk van aard zijn, wanneer het als zodanig is bestempeld of wanneer het zo beschouwd dient te worden vanwege haar aard of context.

U moet dus alle nodige voorzorgen en veiligheidsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke Informatie te bewaren tijdens en na uw consultatie en download ervan. In dit kader, verbindt u zich ertoe dat de personen die intern of extrern aan uw organisatie verbonden zijn en met wie u vertrouwelijke Informatie zou delen, de vertrouwelijkheidsplichten zoals voorzien in deze gebruiksvoorwaarden zullen naleven.

Gebruik van de Informatie

U kan de Informatie waartoe u toegang heeft enkel raadplegen, downloaden, printen en gebruiken voor intern gebruik binnen uw eigen organisatie en aan uw eventuele leden of in het kader van normaal professioneel gebruik en nooit voor commerciële doeleinden

U hebt het recht om de Informatie zo vaak als u wilt te raadplegen en te downloaden.

Elk ander gebruik van dit gedeelte van de Website en van de beschikbare Informatie is strikt verboden.

U verbindt zich ertoe om onmiddellijk pharma.be op de hoogte te stellen indien er zich incidenten voordoen met betrekking tot de beveiliging van Informatie die via de Website consulteerbaar is, geconsulteerd werd of gedownload werd.

Door het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden verbindt u zich ertoe om pharma.be te waarborgen tegen elke vordering van een derde partij die zou voortkomen uit, of verband houdt met, uw ongepast gebruik van dit export gedeelte van de Website en/of de inhoud ervan of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden. U verbindt er zich ook toe om pharma.be te vergoeden voor elke door haar geleden schade die zou voortkomen uit, of verband houdt met, uw ongepast gebruik van dit gedeelte van de Website en/of de inhoud ervan of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.

Toegang tot het gedeelte “Webparts” en tot de Informatie

pharma.be neemt de nodige voorzorgen opdat de Informatie en de functionaliteiten van dit export gedeelte van de Website die aan u aangeboden worden op een veilige manier bij u terechtkomen. De toegang tot dit “Webparts” gedeelte en tot de Informatie die u er vindt wordt u verleend door pharma.be. De authenticatie gebeurt op basis van uw e-mail adres en een paswoord die u zelf dient te kiezen.

Enkel de fysieke persoon verbonden aan het identificatiemiddel (e-mail adres) mag toegang hebben tot dit export gedeelte van de Website en mag dit “Webparts” gedeelte van de Website gebruiken. Elke overdracht van identificatie- of authenticatiemiddelen aan derden is strikt verboden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, afbeeldingen, logo's, grafische elementen, inhoud, informatie, documenten, merken, data, product- of bedrijfsnamen, en alle andere elementen vermeld op de verschillende onderdelen van de Website, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, het merkenrecht en het databankrecht, en behoren toe aan pharma.be of aan diens eventuele licentiegevers.

pharma.be verleent u hierbij gratis en voor de duur van het gebruik van uw gebruikersaccount, en in overeenstemming met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbaar recht om de Informatie te raadplegen en te gebruiken om zo informatie over het betreffende geneesmiddel door te geven, zonder de inhoud ervan op eerder welk moment te wijzigen. De term "bijsluiter" (en elke soortgelijke term, in welke taal dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot patient information leaflets (PIL), samenvatting van de productkenmerken (SKP), summary of product characteristics (SPC), enz.) mag alleen gebruikt worden voor de bijsluiter die beschikbaar is gesteld op de Website, zonder de vorm of de inhoud ervan te wijzigen.

Deze licentie impliceert geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Met uitzondering van het toegelaten bovenvermelde gebruik, is elke extractie, reproductie, verspreiding, verkoop, distributie, publicatie, wijziging, vertaling, bewerking of gebruik van de Informatie of van deze Website, zelfs gedeeltelijk, strikt verboden.

Bescherming van persoonsgegevens

pharma.be hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

Om tot het export gedeelte van de Website toegang te krijgen, dient u op het moment van inschrijving uw persoonsgegevens (naam en voornaam, en e-mail adres) mee te delen. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt om te kunnen antwoorden op uw verzoek tot toegang, om de toegang tot en het gebruik van dit Webparts gedeelte van de Website te monitoren, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden te controleren en om elk ander misbruik te detecteren. Uw persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte en zullen slechts bewaard worden zolang uw account actief wordt gehouden. Na verwijdering van uw account zullen er geen gegevens worden bewaard.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt of publiek gemaakt, behalve indien dit nodig zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om een uitdrukkelijk verzoek van de bevoegde instanties te beantwoorden. pharma.be zal de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Ten dien einde worden uw persoonsgegevens in het bijzonder beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of onrechtmatige wijzigingen, door middel van diverse technieken en veiligheidsprocedures.

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alle andere toepasselijke Belgische regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), heeft u op elk moment het recht om inzage te nemen van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die werden verkregen, om u te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens, deze te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen. In deze gevallen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking: pharma.be, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel, tel.: +32 2 661 91 05, db@pharma.be.

Klachten ingeval van inbreuk op de toepasselijke Belgische regels inzake bescherming van persoonsgegevens op de Website, kunnen ingediend worden bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, via het adres commission@privacycommission.be.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen cookies, tekstbestandjes, op de harde schijf van uw computer (of elk mobiel apparaat met internettoegang, zoals een smartphone of een tablet) door de server van de Website geplaatst worden. Aan de hand van een cookie kunt u als individu niet geïdentificeerd worden. Enkel het toestel waarmee u verbinding maakt wordt herkend.


De cookies gebruikt op de Website zijn functionele ‘first party’ cookies, d.w.z. dat ze over de correcte werking van de Website waken, en blijven op de harde schijf staan voor een bepaalde periode of tot u ze verwijdert. De aard en het doel van de cookies gebruikt op de Website worden hieronder gepreciseerd:


Naam van de cookie Doel van de cookie
CFID Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent. Dit is een louter technische cookie.

Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
CFTOKEN Dit is een louter technische cookie. Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent. Dit is een louter technische cookie.

Deze cookie is strikt noodzakelijk zodat de server de juiste sessie herkent.
PINCODE Dit is een louter technische cookie. Aan de hand van deze cookie onthoudt de Website uw unieke PIN code gedurende de vervaltermijn van de cookie en u moet niet alle login informatie invoeren telkens u verbinding met het portaal gedeelte van de Website wilt maken. Deze cookie wordt gegenereerd na SMS/PIN code verificatie. Deze cookie wordt enkel gegenereerd in geval dat u ervoor kiest om de PIN code te onthouden.

Deze cookie wordt bewaard gedurende 16 dagen.


Door het « Pincode onthouden » vakje aan te vinken wanneer u zich als gebruiker inlogt om toegang te krijgen tot de inhoud van het portaal gedeelte van de Website, geeft u toestemming voor het plaatsen van de « PINCODE » cookie. De parameters van uw browser bieden u echter de kans om de parameters in verband met de acceptatie van cookies, aan te passen. U kunt de installatie van cookies weigeren en u kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat (vergeet echter niet dat u minder gemakkelijk zult kunnen surfen op de Website of zelfs helemaal niet). Deze parameters zijn over het algemeen te vinden in het menu “optie” of “voorkeuren” van uw browser. Om deze parameters beter te begrijpen, vragen wij u de volgende links te raadplegen:

Aansprakelijkheid

De Website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin biedt pharma.be geen enkele garantie, ze kan niet aansprakelijk worden gehouden, en ze sluit, voor zover als maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht, elke verantwoordelijkheid uit, voor de precisie, de juistheid, de volledigheid, de beschikbaarheid of het up-to-date zijn van de Informatie die u ter beschikking wordt gesteld via de Website. Alle Informatie dient door u te worden geverifieerd.

pharma.be integreert in haar databank de aan haar verstrekte gegevens, die goedgekeurd zijn door de houders van de vergunning voor het in de handel brengen of de onderneming verantwoordelijk voor de registratie van de betrokken geneesmiddelen. pharma.be is dan ook in geen enkel geval aansprakelijk in geval van een gebrek aan precisie of in geval van een fout met betrekking tot de verstrekte gegevens.

pharma.be zal redelijke inspanningen leveren om de Website te allen tijde beschikbaar te stellen aan de internetgebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware. Niettemin behoudt pharma.be zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website tijdelijk te onderbreken, om welke reden ook. pharma.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een (tijdelijke) onbeschikbaarheid van dit export gedeelte van de Website, noch voor enige schade of verlies voortvloeiend uit de aanwezigheid van virussen, bugs of spyware.

In ieder geval bedraagt de totale maximale aansprakelijkheid van pharma.be niet meer dan tweeduizend vijfhonderd euro, onverminderd de bepalingen van deze afdeling en voor zover door de toepasselijke wetgeving toegestaan. Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing ongeacht de toepasselijke aansprakelijkheidsregeling (contractueel, buitencontractueel, enz.) en is ook van toepassing in geval van een zware fout.

U verbindt zich ertoe pharma.be schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade of verlies voortvloeiend uit uw nalatigheid of het niet naleven van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van uw verplichtingen inzake de toegang tot en het gebruik van het export gedeelte van de Website en van de Informatie, de vertrouwelijkheid en de intellectuele eigendomsrechten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Website, de inhoud ervan, alsook deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat ermee verband houdt wordt uitsluitend onderworpen aan de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Engagement

Door u te identificeren op dit “Webparts” gedeelte van de Website en door te klikken op onderstaande knop “IK GA AKKOORD”, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als aanvulling op, maar niet ter vervanging van, andere overeenkomsten die de Webpart-gebruiker rechtstreeks met pharma.be heeft aangegaan. In geval van een tegenstrijdigheid tussen een bijzondere overeenkomst en de huidige gebruiksvoorwaarden, zullen de bepalingen van de bijzondere overeenkomst voorrang hebben.